logo Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   GALERIA   E-DZIENNIK   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT Ciekawe zdjęcia z Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w SzczecinieCiekawe zdjęcia z Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie
ozdobnikDeklaracja dostępnościozdobnik

Deklaracja dostępności
Strona Internetowa
Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie

Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • Niektóre zamieszczone informacje występują w postaci skanów z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do ich opublikowania.
 • Jest tylko kilka filmów na stronie internetowe, nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych, ze względu na dużą ilość zdjęć zamieszczonych na stronie internetowej,
 • Odnośniki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowych oknach. Odnośniki do stron wewnętrznych otwierają się w tym samym oknie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Izabela Szczęsna-Hajdas.
 • E-mail: sekretariat (małpka) tlimc . szczecin . pl
 • Telefon: 91-48-48-056

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie
 • Adres: ul. Ku Słońcu 27-30
  71-080 Szczecin
 • E-mail: sekretariat (małpka) tlimc . szczecin . pl
 • Telefon: 91-48-48-056

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ul. Ku Słońcu, prowadzą do niego schody. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
 2. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 3. Do szkoły, za zgodą dyrektora, może wejść osoba z psem asystującym.
 4. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 6. Szkoła dysponuje parkingiem, z którego mogą korzystać pracownicy szkoły, petenci i goście.

Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie
71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27-30
Szczecin 2024-07-15 r.
tel.: 91-48-48-056, FAX: 91-48-56-039