logo Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   GALERIA   E-DZIENNIK   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT Ciekawe zdjęcia z Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w SzczecinieCiekawe zdjęcia z Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie
Zawód i Pasja 2020
Regulamin konkursu Mój Zawód - Moja Pasja

Mój Zawód - Moja Pasja

REGULAMIN KONKURSU

„MÓJ ZAWÓD - MOJA PASJA”

I.         Postanowienia ogólne

1.      Konkurs polega na wykonaniu filmu lub reportażu filmowego (w sposób konwencjonalny lub niekonwencjonalny) ukazującego zawód, w którym uczeń się kształci.

Filmy mają prezentować i wyjaśnić czynności poszczególnych zawodów, charakteryzować zawód i stanowisko pracy, powinny zawierać cechy psychiczne, wymagania fizyczne i zdrowotne niezbędne i przydatne do wykonywania pracy w zawodzie, szansę zatrudnienia.

2.      Organizatorem Konkursu Filmowego „Mój Zawód- Moja Pasja”, zwanego dalej „Konkursem” jest Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie.

3.      Konkurs został objęty Honorowym Patronat Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Patronatem Zachodniopomorskiej Kurator Oświaty oraz Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Szczecin. Patronat nad konkursem objęli również Wojewódzki Urząd Pracy Szczecin oraz Telewizja Polska Oddział Szczecin.

II.       Zasady udziału w konkursie

1.      Konkurs adresowany jest do uczniów szkół branżowych i technicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

2.      Do konkursu zgłaszane mogą być prace wykonane przez uczniów pod opieką nauczyciela.

3.      Tematyka prac musi nawiązywać do tytułu Konkursu.

4.      Praca nie może być dłuższa niż 7 minut.

5.      Autorami jednej pracy nie może być więcej jak dwóch uczniów.

6.      Każdy uczestnik ma prawo zgłosić do Konkursu maksymalnie dwie prace.

7.      Każda praca rozpatrywana będzie indywidualnie. Podstawowym kryterium oceniania będzie: pomysłowość, rzetelność, kreatywność i jakość nadesłanych prac.

8.      Prace należy dostarczyć zapisane na nośniku elektronicznym (płyta DVD) w 2 egzemplarzach, opatrzone opisem: imię i nazwisko autora, nazwa zawodu, nazwa szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna).

9.      Do udziału w Konkursie nie będą dopuszczone prace, które zostały wykonane na odpłatne zlecenia oraz do których prawa autorskie zostały przekazane osobom trzecim.

10.  Prace nie mogą zawierać wszelkich treści wulgarnych lub obraźliwych dla jakiejkolwiek z grup etnicznych lub społecznych oraz nakłaniające do spożywania alkoholu, palenia papierosów i zażywania narkotyków. Zabronione jest również propagowanie agresji oraz teorii, których rozpowszechnianie jest prawnie zabronione. W przypadku zamieszczenia jakichkolwiek z ww. treści praca zostanie zdyskwalifikowana.

11.  Prace przesłane przechodzą na własność Organizatora Konkursu.

12.  Autor zgłaszający pracę wyraża zgodę na wykonanie kopii filmu lub reportażu, emitowanie swojego dzieła podczas pokazów w trakcie trwania Konkursu oraz w okresie pokonkursowym, odbywającym się z inicjatywy Organizatora.

III.    Terminarz i miejsce składnia prac

1.      Zgłoszenia wyrażające chęć wzięcia udziału w Konkursie należy przesłać na adres

e-mail: konkurs@tlimc.szczecin.pl lub faksem 91-48-56-039 do dnia 11 marca 2022 r.

2.      Termin składnia prac upływa z dniem 6 kwietnia 2022 r. W przypadku prac nadesłanych liczy się data doręczenia do Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych.

3.      Prace należy składać osobiście lub przesłać na adres organizatora:

Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie, 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27-30 z dopiskiem na kopercie „Konkurs”.

4.      Wyniki zostaną ogłoszone podczas gali Finałowej Organizatora. Gala odbędzie się 27 kwietnia 2022 r. w siedzibie Organizatora.

IV.    Ocenienie prac

1.      Prace w Konkursie oceni specjalnie do tego celu powołane Jury, które wyłoni Zwycięzcę zgodnie z kryterium przedstawionym w pkt. II.

2.      Do składu Jury będą powołani przedstawiciele Organizatora i sponsora konkursu.

3.      Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Jury podejmie decyzję większością głosów.

4.      Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi na gali finałowej w siedzibie Organizatora konkursu w terminie podanym na stronie internetowej.

5.      W przypadku niewyłonienia przez Jury Konkursu zwycięzcy lub otrzymania niewystarczającej liczby zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu zgłaszania prac i przeniesienia finału Konkursu na późniejszy termin.

V.       Postanowienia końcowe

1.      Wzięcie przez uczestnika udziału w Konkursie oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.      Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie:

www.tlimc.szczecin.pl

3.       W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem: www.tlimc.szczecin.pl


 

Dokumenty do pobrania
  
  
  
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie   OŚRODEK Doskonalenia Nauczycieli   Telewizja Polska Oddział Szczecin   Akademos

Zespół Szkół Łączności, 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27/30
Szczecin 2024-04-15 r.
tel.: 91-48-48-056, FAX: 91-48-56-039