logo Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   GALERIA   E-DZIENNIK   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT Ciekawe zdjęcia z Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w SzczecinieCiekawe zdjęcia z Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie
Rekrutacja
technik teleinformatyk
technik fotografii i multimediów
technik programista
Opis rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025
w Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz. U z 2019r., poz. 1148 ze zm. – rozdział 6), a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U z 2019r., poz.1737), jak również na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.), Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie ustala terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, przez absolwentów szkół podstawowych: :

I.

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do klas pierwszych Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w zawodzie:

 • 1Tbc - technik programista
(przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: język angielski)

II.

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma uzyskanych punktów (maksymalnie 200). Na pulę 200 punktów składa się:

2.1 maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty:

 • język polski (max 35 pkt)
 • matematyka (max 35 pkt)
 • język obcy nowożytny (max 30 pkt)

2.2 maksymalnie 72 punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, w tym:

Przedmiot Punktacja
cel bdb db dst dop
18 17 14 8 2
język polski Punkty przyznawane są za każdy z przedmiotów niezależnie według skali jak wyżej.
matematyka
język obcy
informatyka

2.3 za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów

2.4 maksymalnie 18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, tym:

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. 10 punktów - tytułu finalisty konkursu przedmiotowego,
 2. 7 punktów - tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,
 3. 5 punktów - tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego;

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. 10 punktów - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego,
 2. 7 punktów - dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,
 3. 5 punktów - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,
 4. 7 punktów - tytułu finalisty konkursu przedmiotowego,
 5. 5 punktów - tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,
 6. 3 punkty - tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego;

uzyskanie wysokiego miejsca (od I do IV) w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. 4 punkty - międzynarodowym,
 2. 3 punkty - krajowym,
 3. 2 punkty - wojewódzkim,
 4. 1 punkt - powiatowym;

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 1. 10 punktów - tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
 2. 4 punkty - tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
 3. 3 punkty - tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej;

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 1. 10 punktów - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
 2. 7 punktów - dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
 3. 5 punktów - dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
 4. 7 punktów - tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
 5. 3 punkty - tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystyczne,
 6. 2 punkty - tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania;

2.5 za za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - 3 punkty.

III.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureaci olimpiad dla uczniów szkół podstawowych: Matematycznej, Informatycznej i Języka Angielskiego oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej w pierwszej kolejności.

Finalistą konkursu przedmiotowego jest uczeń, który wziął udział w etapie wojewódzkim konkursu. Tytuł laureata uzyskują uczestnicy etapu wojewódzkiego każdego konkursu, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia.

Tytuł laureata uzyskują uczestnicy etapu wojewódzkiego każdego konkursu, którzy uzyskali co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia (W przypadku nie osiągnięcia przez min. 20 uczestników etapu wojewódzkiego danego konkursu 90% pkt. możliwych do zdobycia, tytuł laureata uzyskuje 20 uczestników tego konkursu, którzy uzyskali najwyższe wyniki).

IV.
Kryteria ex-aequo

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria (mają jednakową wartość):

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.


Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie
71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27-30
Szczecin 2024-05-27 r.
tel.: 91-48-48-056, FAX: 91-48-56-039