logo Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   GALERIA   E-DZIENNIK   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT Ciekawe zdjęcia z Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w SzczecinieCiekawe zdjęcia z Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie
technik teleinformatyk
technik fotografii i multimediów
technik programista
Daty dotyczące rekrutacji

Na podstawie załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 3 /2023

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

z dnia 30 stycznia 2023 r.

 

Wybrane terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników i branżowych szkół I stopnia  oraz klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, na rok szkolny 2023/2024 na terenie województwa zachodniopomorskiego

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

od 09.05.2023 r.

do 16.06.2023 r. do godz. 15.00

od 24.07.2023 r.

do 28.07.2023 r. do godz. 15.00

2

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie i psychologiczne

od 9.05.2023 r.

do 19.07.2023 r.

od 24.07.2023 r.

do 4.08.2023 r.

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty wraz z  możliwością przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół

od 23.06.2023 r.

do 10.07.2023 r. do godz. 15.00

 

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 17.07.2023 r. do godz. 12.00

do 2.08.2023 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

17.07.2023 r.  godz. 15.00

03.08.2023 r.  godz. 12.00

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 17.07.2023 r.

do 21.07.2023 r. do godz. 10.00

 od 3.08. 2023r.

do 09.08.2023 r. do godz. 10.00

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21.07.2023 r.  godz. 15.00

9.08.2023 r.  godz. 15.00

8

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 24.07.2023 r.

do 12.08.2023 r.

9

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

10

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

11

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 


Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie
71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27-30
Szczecin 2023-09-26 r.
tel.: 91-48-48-056, FAX: 91-48-56-039